Pri­vred­ni kri­mi­nal od­nio 3,44 mi­li­o­na

Po­re­ska upra­va RS je za šest mje­se­ci ove go­di­ne nad­le­žnim tu­ži­la­štvi­ma do­sta­vi­la 50 iz­vje­šta­ja i oba­vje­šte­nja pro­tiv po­re­skih ob­ve­zni­ka zbog sum­nje da su ošte­ti­li bu­džet Re­pu­bli­ke za 3,44 mi­li­o­na ma­ra­ka.

U istom pe­ri­o­du pro­šle go­di­ne na adre­se tu­ži­la­šta­va oti­šlo je 16 iz­vje­šta­ja zbog sum­nje da su po­re­ski ob­ve­zni­ci iz­vr­še­njem kri­vič­nih dje­la ošte­ti­li bu­džet RS za 2,89 mi­li­o­na ma­ra­ka.

Na­čel­nik Odje­lje­nja za is­tra­ge i oba­vje­štaj­ne po­slo­ve Po­re­ske upra­ve RS Goj­ko Pa­vlo­vić re­kao je “Gla­su Srp­ske” da su in­spek­to­ri tog odje­lje­nja u pr­vom po­lu­go­di­štu tu­ži­la­štvi­ma do­sta­vi­li čak 25 iz­vje­šta­ja, od ko­jih se 22 od­no­se na po­sto­ja­nje sum­nje da su po­re­ski ob­ve­zni­ci uta­ji­li po­re­ze i do­pri­no­se.

– Ka tu­ži­la­štvi­ma je oti­šao i je­dan iz­vje­štaj zbog po­sto­ja­nja osno­va sum­nje da je po­či­nje­no kri­vič­no dje­lo ne­pra­vil­no iz­dva­ja­nje sred­sta­va prav­nog li­ca, te dvi­je do­pu­ne iz­vje­šta­ja. Ukup­na pri­či­nje­na šte­ta po bu­džet Re­pu­bli­ke Srp­ske iz­vr­še­njem ovih kri­vič­nih dje­la iz­no­si 2,33 mi­li­o­na ma­ra­ka – ka­zao je Pa­vlo­vić.

Od ukup­nog bro­ja iz­vje­šta­ja, na adre­su Re­pu­blič­kog jav­nog tu­ži­la­štva – Po­seb­nog odje­lje­nja za su­zbi­ja­nje ko­rup­ci­je i naj­te­žih ob­li­ka pri­vred­nog kri­mi­na­li­te­ta pro­sli­je­đe­na su tri iz­vje­šta­ja, Okru­žnom jav­nom tu­ži­la­štvu u Is­toč­nom Sa­ra­je­vu se­dam, a pet nad­le­žnom tu­ži­la­štvu u Bi­je­lji­ni.

– Na adre­su Okru­žnog jav­nog tu­ži­la­štva u Ba­nja­lu­ci pro­sli­je­đe­na su če­ti­ri iz­vje­šta­ja, tri tu­ži­o­ci­ma u Do­bo­ju, dva u Pri­je­do­ru, te je­dan iz­vje­štaj Okru­žnom jav­nom tu­ži­la­štvu u Tre­bi­nju – po­ru­čio je Pa­vlo­vić.

U isto vri­je­me, a ima­ju­ći u vi­du no­vo uput­stvo o po­stu­pa­nju tu­ži­la­ca i ovla­šće­nih slu­žbe­nih li­ca u ot­kri­va­nju kri­vič­nih dje­la, nji­ho­vih uči­ni­la­ca i sprovođenja is­tra­ga, Odje­lje­nje za is­tra­ge i oba­vje­štaj­ne po­slo­ve tu­ži­la­štvi­ma je do­sta­vi­lo i do­dat­nih 25 oba­vje­šte­nja zbog po­sto­ja­nja sum­nje da je po­či­nje­no kri­vič­no dje­lo uta­je po­re­za i do­pri­no­sa sa ukup­nom pri­či­nje­nom šte­tom po bu­džet Re­pu­bli­ke od 1,11 mi­li­o­na KM.

– Od na­ve­de­nih oba­vje­šte­nja, in­spek­to­ri is­tra­ži­te­lji su pod­ni­je­li naj­vi­še, od­no­sno 18 oba­vje­šte­nja Okru­žnom jav­nom tu­ži­la­štvu u Ba­nja­lu­ci, pet je oti­šlo na adre­su tu­ži­la­štva u Pri­je­do­ru, te dva u Bi­je­lji­nu – pod­vu­kao je Pa­vlo­vić.

Raz­mje­na po­da­ta­ka

In­spek­to­ri is­tra­ži­te­lji u pr­vom po­lu­go­di­štu spro­ve­li su i 40 in­for­ma­tiv­nih kon­tro­la u skla­du sa po­re­skim za­ko­no­dav­stvom i se­dam me­đu­na­rod­nih raz­mje­na po­da­ta­ka.

– Te ak­tiv­no­sti po­slu­ži­le su za dru­ge po­stup­ke ko­ji su u nad­le­žno­sti Po­re­ske upra­ve ili dru­gih re­pu­blič­kih or­ga­na upra­ve – po­ru­či­li su iz Po­re­ske upra­ve.


Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu i Youtube kanalu – www.ntvarena.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *